Condiții – Termeni și condiţii competiţii pe platformele social media

Definiții

"Promotor" înseamnă: firmę Epson Europe B.V. (denumită în cele ce urmează „Epson“), cu sediul social în Amsterdam, Țările de Jos. Pentru toată corespondența, vă rugăm utilizați adresa următoare: Epson Europe B.V., Sucursala România, Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 29A, Clădirea Afi Tech Park 1, etajul 4, sector 5, București, cod poștal 050881.

**"Participant" **înseamnă:
orice persoană cu vârsta de cel puțin 18 ani și care are reședința în România pe parcursul derulării promoției.

Condiții de înscriere

 1. Înscrierea nu presupune efectuarea unei achiziții, însă accesul la internet și un cont valid pe platforma de comunicare social media reprezintă condiții obligatorii.

 2. Această promoție se adresează rezidenților din România cu vârsta de cel puțin 18 ani.

 3. Angajații promotorului, compania mamă, filialele, afiliații sau alte părți, care sunt implicați/implicate în orice mod în conceperea, producția sau distribuția prezentei promoții, precum și rudele de gradul I (soțul/soția, părinții, frații/surorile, copiii) și membrii gospodăriei fiecărui angajat și/sau autor nu sunt eligibili pentru a participa la această promoție.

 4. Înscrierile efectuate prin intermediul agențiilor sau terților vor fi declarate nule.

Promoția

 1. Persoanele înscrise vor avea ocazia de a participa la un concurs pentru a câștiga un premiu.

 2. Câștigătorul va fi notificat prin contul de social media utilizat de acesta pentru înscrierea în promoție, în termen de 24 de ore de la selectarea câștigătorului. Pentru a-și revendica premiul, câștigătorul trebuie să răspundă în termen de 14 zile oricărei comunicări din partea promotorului care l-a notificat. În cazul în care premiul nu este revendicat la finalul acestui termen, termenul expiră și promotorul își rezervă dreptul de a oferi premiul nerevendicat unui alt câștigător selectat în conformitate cu prezentele condiții.

 3. Premiul va fi expediat în termen de 28 zile de la încheierea concursului.

 4. Promotorul nu acceptă nicio responsabilitate pentru înscrierile care, din diverse motive, prezintă erori sau nu ajung la acesta până la data și ora încheierii perioadei de înscriere. Dovada transmiterii nu constituie o confirmare de primire.

 5. Premiile sunt netransferabile și nu se va oferi nicio alternativă de preschimbare a acestora în numerar.

 6. Promotorul își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea tuturor participanților și, la discreția sa exclusivă, poate să descalifice orice participant care nu îndeplinește cerințele de eligibilitate.

 7. Premiile sunt oferite în funcție de disponibilitate. În eventualitatea unor situații neprevăzute, Promotorul își rezervă dreptul (a) de a înlocui premiile desemnate, integral sau parțial, cu premii alternative având o valoare egală sau mai mare și (b) în situații excepționale, de a modifica sau opri promoția fără notificare prealabilă. Nu se va proceda la niciun fel de corespondență.

 8. Înscrierile nu trebuie să conțină materiale care încalcă sau aduc atingere drepturilor unei alte persoane, inclusiv dar fără a se limita la confidențialitate, publicitate ori drepturi de proprietate intelectuală, sau care constituie o încălcare a drepturilor de autor;

 9. Înscrierile nu trebuie să conțină denumiri și mărci comerciale, cu excepția mărcilor promotorului;

 10. Înscrierile nu trebuie să conțină materiale care sunt inadecvate, indecente, obscene, care instigă la ură, malițioase, defăimătoare, calomnioase sau denigratoare;

 11. Înscrierile nu trebuie să conțină materiale care promovează bigotismul, ura sau opresiunea asupra oricărui grup sau oricărei persoane și nu trebuie să promoveze discriminarea bazată pe rasă, gen, religie, naționalitate, invaliditate, orientare sexuală sau vârstă;

 12. Înscrierile nu trebuie să conțină materiale care sunt ilegale, care încalcă sau contravin legilor sau reglementărilor aplicabile în jurisdicția în care este efectuată înscrierea.

Obligații

 1. Participanții vor garanta promotorul împotriva oricăror pretenții izvorâte în legătură cu înscrierea acestora, în măsura în care această înscriere încalcă dreptul personal sau de proprietate al oricărei alte persoane.

 2. Fiecare participant confirmă că orice persoană descrisă în cadrul unei înscrieri și-a dat permisiunea pentru includerea numelui său și/sau a detaliilor contului de social media pe alte canale și platforme ale rețelelor de comunicare socială ale Epson.

 3. Cu excepția cazului în care se precizează altfel, promotorul va utiliza datele transmise de participanți exclusiv în scopul derulării promoției. Prin participarea la această promoție, toți participanții își dau consimțământul pentru utilizarea datelor lor cu caracter personal, de către promotor, pentru administrarea promoției, inclusiv pentru partajarea numelor și/sau a conturilor lor de pe platformele social media cu alți participanți în cazul în care câștigă un premiu, dar și pentru alte scopuri pentru care participantul și-a dat acordul. (Declarație de confidențialitate.)

 4. În cazul în care premiul reprezintă un beneficiu impozabil, obligația fiscală revine beneficiarului premiului.

 5. Această promoție nu este sponsorizată, autorizată sau administrată în niciun fel de platformele de social media și nici nu este asociată cu acesta. Prin prezenta, confirmați că orice informație pe care o transmiteți în scopul participării la această promoție este înaintată către promotor și nu către platformele de social media și sunteți de acord că platformele de social media nu sunt în niciun fel răspunzător față de dvs. în legătură cu această promoție. Acceptați că platformele de social media sunt exonerate pe deplin de orice răspundere.

 6. Câștigătorii sunt de acord să participe la activități rezonabile de publicitate după încheierea promoției și să permită utilizarea numelor lor în astfel de activități de publicitate.

 7. Prezentele condiții intră sub incidența legislației României.

 8. Epson își rezervă dreptul de a anula sau modifica concursul și prezentele condiții, fără notificare prealabilă, în caz de catastrofă, război, tulburări civile sau militare, calamități naturale sau alte încălcări reale sau anticipate ale oricăror legi sau reglementări aplicabile ori în caz de alte evenimente care nu pot fi controlate de către Epson. Orice alte modificări aduse concursului vor fi notificate participanților cât mai curând posibil, de către Epson, prin platformele de social media.

 9. Prin înscrierea în această promoție, participanții se obligă să respecte prezentele condiții.

Promotorul este Epson Europe B.V. (denumită în cele ce urmează „Epson“), cu sediul social în Amsterdam, Țările de Jos. Pentru corespondență, vă rugăm utilizați adresa următoare: Epson Europe B.V., Sucursala România, Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 29A, Clădirea Afi Tech Park 1, etajul 4, sector 5, București, cod poștal 050881.